ข่าวสารและกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมไอโอเดิมร์เย็นสู้ร้อน ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมไอโอเดิมร์เย็นสู้ร้อน ครั้งที่ 3
จากการจับรางวัลเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเม็ดทองคำรูปพรรณ 40 ข้อ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,544 บาท

  • คุณรุ้งเพชร สุขญาติ

รางวัลเม็ดทองคำรูปพรรณ 10 ข้อ 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,136 บาท

  • คุณศวิตา ศรีวิลัยสกุล
  • คุณสุนทรี ลิขิตชัชวาลกุล
  • ปพิชญา ศรีสวัสดิ์

รางวัลฮาตาริ พัดลมปรับระดับ รุ่น HT-S16M7 ขนาด 16 นิ้ว 1 รางวัล มูลค่า 898 บาท

  • คุณวาสนา ปัจฉิมก้านตรง

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขคำสั่งซื้อ ตรงตามที่ลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account: Sahapan Wellness สัญชาติไทย อยู่ในประเทศไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับจะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนมาด้วย) พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขคำสั่งซื้อที่ระบุตัวเลขตรงกับที่ได้รับรางวัลมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 231/15 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 แยก 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในวันและเวลาทำการ (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

              2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนทอน หรือเบิกถอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

              3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดแล้วเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้ และของรางวัลไม่สามารถโอน หรือมอบสิทธิให้ผู้อื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

              4. ผู้ร่วมรายการ และผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัล เฉพาะทำรายการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าสินค้าที่ชำระไป ณ เวลาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนั้น ๆ ได้จากบริษัทฯ หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบ จะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ

              5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่ง ที่ 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 หรือในอัตราอื่นใดที่กฎหมายกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันนอกเหนือจากของรางวัลเอง

             6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 เม็ดทองคำรูปพรรณ จำนวน 40 เม็ด น้ำหนักรวม 2.12 กรัม มูลค่า 4,544 บาท และโชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 เม็ดทองคำรูปพรรณ จำนวน 10 เม็ด น้ำหนักรวม 0.53 กรัม มูลค่ารางวัลละ 1,136 บาท จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีทั้งหมด

              7. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิจากการใช้คะแนนสะสมบน Line Official Account: Sahapan Wellness ทุก ๆ 5 คะแนน รับ 1 สิทธิ ในการลุ้นของรางวัลเท่านั้น

              8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่าย หรือให้บริการโดยตรง

              9. พนักงานบริษัท สหภัณฑ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทฯ ในเครือ, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, คณะกรรมการดำเนินงาน และบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัลพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้

              10. บริษัทฯ จะจัดพิมพ์หมายเลขคำสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ (ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) ตามจำนวนสิทธิ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยจะโยนชิ้นส่วนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ และสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

              11. ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีผ่านทาง Line Official Account: Sahapan Wellness ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบรายชื่อ และติดต่อรับของรางวัลได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ

              12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิการรับรางวัล

              13. ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ

share :